Hengitys 0954 B 
Ohjeita hyvään sisäilmaan

Sisäilman laatu 

 • Hyvä sisäilma on mahdollisimman hajutonta, pölytöntä, vedotonta, lämpötilaltaan miellyttävää ja melutonta. Suunnittelun ja rakentamisen aikana täytyy erityisesti kiinnittää huomiota siihen, että rakennus toteutetaan sisäilmaltaan hyväksi ja rakennuksen elinkaaren aikana sisäilma pysyy hyvänä. 
 • Rakennuttaja tai rakennuttajakonsultti on vastuussa siitä, että suunnittelun, rakentamisen ja rakennuksen vastaanoton aikana noudatetaan terveen talon kriteereitä ja ohjeita asiantuntevien valvojien tai hankkeeseen palkatun ulkopuolisen asiantuntemuksen avulla.1, 2, 3, 4 Työmaahenkilökunnalle järjestetään tarpeen mukaan koulutusta Terve talo-periaatteiden soveltamisesta käytännön rakentamiseen.
 • Ilmanlaadun tavoitearvot asetetaan Sisäilmastoluokitus 2008 mukaisiksi. Tavoitearvot esitetään urakkaohjelmassa ja työselostuksissa sekä tarpeen mukaan muissa asiakirjoissa.3
 • Rakennuspaikan terveellisyys varmistetaan ja ulkoilman laadun vaikutus sisäilmaan sekä ilmanvaihdon sisäänottoon ja suodatukseen huomioidaan.1, 4 Radonteknisen suunnittelun tarve määritetään. 4, 8


Ilmanvaihto

 • Ilmanvaihtojärjestelmän puhtausluokan valinta, P1 tai P2, sekä ilmanvaihtotuotteiden puhtausluokka M1.3 Suunnittelussa, rakentamisessa ja käyttöönotossa keskitytään materiaalien puhtauteen ja puhtaana pysymiseen ja käyttöönotossa tarkastukseen ja tarvittaessa puhdistukseen. Ilmanvaihdon tasapainotus ja testaus tehdään sisäpintojenpintojen puhdistuksen jälkeen ennen rakennuksen käyttöönottoa. 
 • Ilmanvaihtojärjestelmän puhtauden tarkistus, tarvittaessa puhdistus ja tasapainotus tehdään P1-siivouksen jälkeen ennen vastaanottoa.

 
Lämpöolosuhteet

 • Lämpöolojen tavoitearvot asetetaan Sisäilmastoluokitus 2008 mukaisiksi. Tavoitearvot esitetään urakkaohjelmassa ja työselostuksissa sekä muissa asiakirjoissa. 3 Auringolle altistuvissa julkisivuissa tulee olla hyvä auringonsuojaus. Lämmitysjärjestelmän esisäätö ja testaus tehdään loppuun ennen vastaanottoa.

 
Rakennusmateriaalit

 • Hyvän sisäilman saavuttamiseksi käytetään vähäpäästöisiä materiaaleja, esimerkiksi rakennusmateriaalien päästöluokka M1. 1, 2, 3 Urakoitsijalla ei ole oikeutta vaihtaa materiaaleja vaan vaihtoehtoisten tuotteiden hyväksyttämismenettely ja vastuut vaihdosta kuvataan urakkaohjelmassa.

 
Rakenteiden kosteuden hallinta 

 • Rakenteet ja järjestelmät suunnitellaan kosteusteknisesti toimiviksi ja helposti huollettaviksi. 4 Rakennuksen ulkovaippa suunnitellaan ilmatiiviiksi. Rakennussuunnittelutehtävien ja rakennusfysikaalisen suunnittelutehtävien vaativuusluokka (vähäinen C, tavallinen B, vaativa A, erittäin vaativa AA) tulee määritellä.5, 9, 10 Tarvittaessa kosteusteknisen suunnittelu tarkistutetaan ulkopuolisella konsultilla. 
 • Kosteudenhallintasuunnitelman laatimista koskeva vaatimus esitetään urakkaohjelmassa.4 Rakentamisen aikana tulee kiinnittää erityistä huomiota materiaalien, rakenteiden ja järjestelmien puhtaana ja kuivana pysymiseen sekä rakennusaikaisen kosteuden poistamiseen. Vesikattotyöt toteutetaan mahdollisimman nopealla aikataululla. Rakennukseen on järjestettävä lämmitys ja kuivumiseen mahdollistava ilmankierto heti, kun aukot ovat ummessa.


Laadunvarmistus

 • Urakkaohjelmassa esitetään vaatimukset hankkeessa käytettävälle laadunvarmistusjärjestelmälle. Pääurakoitsija laatii laadunvarmistussuunnitelmat työvaiheittain. Sovitut tarkastukset, kokeet ja mittaukset tehdään ja dokumentoidaan rakentamisen aikana.

 
Puhtauden hallinta

 • Valitaan rakennustöiden puhtausluokka P1 3 ja tehdään puhtaudenhallintasuunnitelma. P1-tiloille tehdään siivousohjeet ja siivoukset ja pölyä sitovat pintakäsittelyt tehdään myös piiloon jääville pinnoille. Pölyäviä töitä ei tehdä P1-tiloissa siivouksen jälkeen. Ehdoton tupakointikielto koko rakentamisen ajan kaikissa tiloissa. 7

 
Rakennuksen huolto

 • Rakennuksen huoltokirja tulee laatia tarkasti. Huoltokirjan koordinointivastuu on osoitettava valitulle henkilölle. Urakkaohjelmassa on määritelty rakennuttajan, suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden vastuut tarvittavien tietojen toimittamisesta huoltokirjaan. 6
 • Talotekniset laitteet ja tilat toteutetaan niin, että huolto- ja korjaustoimenpiteille on riittävästi tilaa ja ne on helppo suorittaa 
 • Asuntoihin tehdään asukaskansiot, jossa pintojen ja laitteiden pesu-, käyttö- ja huolto-ohjeet sekä yleistä asumiseen liittyvää käytännön tietoa. Asukkaille tarjotaan opastusta tarvittaessa.

 
Lähteet

 1. Terveen talon toteutuksen kriteerit, Sisäilmaopas 7, Sisäilmayhdistys ry, Helsinki 2004
 2. RIL 250-2011, Kosteudenhallinta ja homevaurioiden estäminen, Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry, 2011
 3. Sisäilmastoluokitus 2008, Sisäilmayhdistys ry, 2009
 4. RakMK D2, rakennuksen sisäilmasto ja ilmanvaihto, Ympäristöministeriö 2012
 5. RakMK A2, Rakennuksen suunnittelijat ja suunnitelmat 2002, Ympäristöministeriö 2002
 6. RakMK A4, Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje, määräykset ja ohjeet, Ympäristöministeriö 2000
 7. Rakennussiivous, Työaikainen siivous ja loppusiivous osana rakentamisen puhtauden hallintaa. Andersson t., Siivoussektori Oy, 2004
 8. Radon uudisrakentamisessa, Arvela H, Mäkeläinen I, Holmgren O, Reisbacka H, STUK 2009
 9. Maankäyttö ja rakennuslaki ja tätä koskeva asetus
 10. Valtioneuvoston asetus rakentamisen suunnittelutehtävien vaativuusluokkien määräytymisestä 12.3.2015